WYJAŚNIAMY: Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ponownego wykorzystania produktów

Zgodnie z unijną hierarchią postępowania z odpadami zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponowne użycie to działania o najwyższym priorytecie w kontekście gospodarowania odpadami i tworzenia polityki odpadowej.

Znowelizowane unijne dyrektywy w sprawie odpadów, które weszły w życie w lipcu 2018 roku, obejmują środki mające na celu skuteczne zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów.

Aby skuteczniej realizować te zadania, wszystkie państwa członkowskie UE musiały wdrożyć nowe rozwiązania do lipca 2020 roku.

Niniejsza broszura zawiera przegląd najważniejszych obowiązków wynikających z dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (Waste Framework Directive – WFD), dyrektywy w sprawie składowisk (Landfill Directive – LD), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Directive – PPWD) i dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Single Use Plastic Directive – SUP).

Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najskuteczniejszą metodą zwiększania wydajności zasobów oraz ograniczania wpływu odpadów na środowisko. WFD określa środki pozwalające na powstrzymanie i redukcję generowania odpadów oraz ułatwić przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Artykuł 9 ust. 1 (j) WFD zobowiązuje państwa członkowskie do ograniczenia wytwarzania odpadów, w szczególności tych, które nie nadają się do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym stawia zapobieganie powstawaniu odpadów na pierwszym miejscu i proponuje nowe cele redukcji dla konkretnych strumieni odpadów, w tym odpadów żywności i odpadów resztkowych.

Wszelkie projektowane oraz już implementowane przepisy i strategie krajowe muszą być w stu procentach zgodne z hierarchią postępowania z odpadami, w której najwyższy priorytet ma zapobieganie ich powstawaniu.

W tym sprawozdaniu Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB) przedstawia przegląd zmienionych zobowiązań dla państw członkowskich i dzieli się przykładami dobrych rozwiązań z różnych krajów.

Pobierz broszurę:

EEB Nowe unijne przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ponownego wykorzystywania produktów