Nowe unijne przepisy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów – dobre praktyki

W 2018 roku państwa członkowskie i instytucje UE przyjęły zestaw przepisów, których celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów w gospodarstwach domowych i zwiększenie poziomu recyklingu. Wszystkie państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji przyjętych przepisów do prawa krajowego do lipca 2020 roku.

Nowe przepisy są częścią czterech dyrektyw: ramowej dyrektywy o odpadach (RDO), dyrektywy składowiskowej (DS), dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (SUP).

Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek segregowania i selektywnej zbiórki między innymi tekstyliów, materiałów niebezpiecznych i odpadów organicznych, który uzupełnia dotychczasowe przepisy obejmujące tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale i zużyte oleje.

Selektywna zbiórka odpadów jest niezbędnym warunkiem wysokiej jakości recyklingu i przygotowania do ponownego użytku. Zapobiega także przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do pozostałych strumieni odpadów, chroniąc społeczeństwo i środowisko przed ich szkodliwym wpływem.

Sprawna i terminowa transpozycja nowych przepisów ma kluczowe znaczenie dla przestawiania się państw członkowskich UE na model gospodarki o obiegu zamkniętym, którego istotą jest zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling materiałów.

Wniniejszym dokumencie prezentujemy kilka rozwiązań prawnych i przykładów dobrych praktyk w zakresie selektywnej zbiórki takich grup odpadów jak odpady bio, odpady niebezpieczne, tekstylia czy zużyte oleje, które z powodzeniem stosowane są już w różnych regionach Europy, a które mogą i powinny stanowić inspirację dla państw członkowskich, które nie dokonały jeszcze pełnej transpozycji przepisów unijnych.

POBIERZ BROSZURĘ